Dif logo
DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS ETISK KOMITÉ OG WHISTLEBLOWERORDNING
Om Etisk Komité
Danmarks Idrætsforbund (DIF) har etableret Etisk Komité på baggrund af en række governance-anbefalinger. Etisk Komité i DIF skal både kunne vise og dokumentere organisationens governance-forhold og den kan være retningsvisende og udvikle governance-profilen for både DIF og specialforbundene.

Etisk Komités mandat er at vurdere og kommentere f.eks. uregelmæssigheder, interessekonflikter og bestyrelsens forvaltning i forhold til dens egne regler og anvisninger.

Etisk Komités kan jf. DIF’s love § 20, afgive udtalelser og henstillinger, men træffer ikke bindende afgørelser. Etisk Komité kan og skal således ikke afgøre tvister – men kan hjælpe med at tvister løses, ved at udtale sig om hensigtsmæssige løsninger. Etisk Komité er med andre ord ikke overinstans for bestyrelsens politiske beslutninger eller for dømmende instansers afgørelser.

Etisk Komité vil typisk agere på baggrund af henvendelser, men kan også tage spørgsmål op af egen drift. Etisk Komité skal kun behandle emner, som har væsentlig og almen betydning for DIF og specialforbundene. Henvendelser om emner/sager, som DIF og/eller et specialforbund ønsker en udtalelse om, kan ske ved at kontakte Etisk Komité ved formanden – se under kontakt. En henvendelse kan ske fortroligt, således at alene det, at der rettes en henvendelse, ikke medfører at Etisk Komité skal udtale sig, eller at offentligheden på anden måde orienteres om, at der foretaget en indledende sondering, om hvorvidt Etisk Komité vil tage en sag/et emne op.

Til Etisk Komité er også knyttet en whistleblower-ordning, der er organiseret uafhængigt i forhold til DIF og specialforbundene. Hvis en person anonymt ønsker at whistleblowe om et forhold, som vedkommende finder bør belyses, kan vedkommende anvende whistleblowerfunktionen, for at sikre et yderligere lag af anonymitet.

Etisk Komité har vedtaget denne forretningsorden for sit virke.

Etisk Komité har vedtaget denne privatlivspolitik og denne cookiepolitik.

Etisk Komité bistås i sit arbejde af advokat Regina M. Andersen samt af KLAR advokater.

Medlemmer
I henhold til DIFs love § 20 stk 5 skal Etisk Komité sammensættes på følgende måde:


a. 2 medlemmer skal have indsigt i idrættens organisatoriske forhold
b. 2 medlemmer skal have viden om good governance og etiske forhold
c. 1 medlem skal have juridisk baggrund.


Nuværende medlemmer

Ole Borch, Formand
Advokat og professionelt bestyrelsesmedlem
mail@oleborch.com / +45 2518 3555

Else Guldager
HR-direktør Sydbank A/S

Juliane Elander
Tidligere eliteroer

Lise Kaae
CEO Heartland A/S

Jens Evald
Professor, Dr. Jur, Aarhus Universitet
Udtalelser
Oversigt over komiteens seneste udtalelser

Etisk Komité vil på dette sted orientere om sine udtalelser. En udtalelse vil typisk være anonymiseret.

Etisk Komité vil her ligeledes orientere om sine årsberetninger.


Udtalelse den 29. januar 2020:
Et specialforbund har spurgt, om det vil være i overensstemmelse med good governance, om en formand for DIF samtidigt kan/bør være medlem af folketinget?
Kontakt
Henvendelser om emner/sager, som DIF og/eller et specialforbund ønsker en udtalelse om, kan ske ved at kontakte Etisk Komité ved formand, advokat Ole Borch, +45 2518 3555 / mail@oleborch.com.

En henvendelse kan ske fortroligt, således at alene det, at der rettes en henvendelse ikke medfører, at Etisk Komité skal udtale sig eller at offentligheden på anden måde orienteres om, at der foretaget en indledende sondering, om Etisk Komité vil tage en sag/et emne op.

Til Etisk Komité er også knyttet en whistleblowerordning, der er organiseret uafhængigt i forhold til DIF og specialforbundene. Hvis en person anonymt ønsker at ”whistleblowe/fløjte” om et forhold, som vedkommende finder bør belyses, kan vedkommende anvende Whistleblowerportalen.